Wet & Duiding Verblijfswetgeving - Tweede herwerkte editie

2de editie 2014

Bert Gabriëls, Dirk Geens, Sylvie Micholt +

€ 102,00

Beschrijving

Handige bundeling van de Verblijfswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en andere toepasselijke regelgeving en omzendbrieven:
Het Belgische verblijfsrecht diende zich in het eerste decennium van de 21e eeuw in een hoog tempo aan te passen, zowel aan haar snel wijzigende context als aan de groeiende Europese regelgeving terzake. De verblijfswet van 15 december 1980 is door deze talrijke wijzigingen de laatste jaren aanzienlijk gecompliceerd. Dit werk  “Verblijfsrecht” in de reeks “Wet en Duiding”  wil dan ook van deze verblijfsregeling weer een helder, leesbaar en hanteerbaar geheel  maken.

Hiertoe werden naast de Verblijfswet ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven opgenomen, en werd een apart gedeelte “Rechtsmiddelen” voorzien, waarin de wettelijke en uitvoeringsbepalingen worden samengebracht die betrekking hebben op de procedures inzake verblijfsrecht, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor de Raad van State en voor de Raadkamer.

Artikelsgewijs becommentarieerd:
De wettelijke bepalingen werden van commentaar voorzien. De wetgeving wordt geduid aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en de parlementaire voorbereiding, maar ook aan de hand van de desbetreffende Europese regelgeving en de administratieve praktijken, die vaak enkel in interne instructies terug te vinden zijn.
Vervolgens werd aan elk artikel van de verblijfswet een aparte verduidelijkende titel gegeven. De gedetailleerde inhoudstafel geeft een duidelijk overzicht van alle artikelen, telkens met hun titel.

Uitgebreide overzichtscommentaren:
Tenslotte werd er naast de gewone artikelsgewijze bespreking, bij bepaalde artikelen een uitgebreide overzichtscommentaar toegevoegd. Deze overzichtscommentaren maken het mogelijk om binnen het kader van de wet toch enkele aspecten te bespreken die in de wet niet of sterk verspreid terug te vinden zijn, zoals de procedure voor visumaanvraag, het verblijf van alleenstaande minderjarigen, of de formaliteiten bij de inschrijving in de registers.
Tevens wordt in de inleiding een overzicht gegeven van de grote hervormingen die sinds 2006 op vlak van het vreemdelingenrecht werden doorgevoerd.

Download vriijbijvend een aantal pagina's (pdf hieronder) zodat u kunt kennnis maken met de opzet van dit werk

Vlot toegankelijk naslagwerk voor én door practici:
De toegang tot dit werk wordt vergemakkelijkt door de gedetailleerde inhoudstafel en de trefwoordenlijst. Dit werk vormt een onmisbaar instrument voor de praktijkjurist. Het geeft de nodige structuur aan de regelgeving en verzoent het vaak praetoriaanse karakter van deze materie met de noodzaak om zich bij rechtsbedeling of onderzoek op de wetteksten te baseren.

De teksten werden geschreven vanuit het standpunt van de praktijkjurist en werden nauwgezet nagelezen door een team van specialisten die hun kennis en ervaring verworven bij de belangrijkste instellingen terzake, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De wetgeving in deze codex is bijgewerkt tot B.S. van 1 september 2013.

Lijst van alle medewerkers

Met de medewerking van

  • Bert Gabriëls
  • Dirk Geens : Advocaat
  • Sylvie Micholt
  • Pieter-Jan Staelens
  • Simon Staelens
  • Frédéric Tamborijn : Attaché FOD Binnenlandse Zaken – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  • Jill Troch
  • Vincent Vereecke
  • Mieke Verrelst : Advocaart
  • Kati Verstrepen : Stafhouder bij de balie te Antwerpen

Mnemo

KLDVERBLIJFEPUB

Taal

NL

ISBN

9782804469375

Verschijningsdatum

mei 2014

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Ebook