Vraagbaak lokaal personeelsbeleid

De rechtspositieregeling vertaald voor niet-juristen

1ste editie 2013

Walter Appels

In voorraad
€ 75,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen tem 22/12/19* 
Zie voorwaarden

Beschrijving


De rechtspositieregeling van de personeelsleden van de lokale besturen is ingewikkeld. Er zijn benoemde personeelsleden en contractuele personeelsleden. Er moet rekening gehouden worden met het administratief recht, het betrokken organisatiedecreet, het toepasselijke rechtspositieregelingsbesluit, arbeidswetgeving, decreten, koninklijk besluiten, besluiten van de Vlaamse Regering, enz.

Anderzijds hebben politici en hogere ambtenaren niet de tijd om zich te verdiepen in allerlei detailkwesties en toch moeten zij een gefundeerd antwoord geven op de vragen die oprijzen bij het dagelijkse personeelsbeleid bij het gemeente- of provinciebestuur, autonome gemeente- of provinciebedrijf, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW of  OCMW-vereniging.  Ook personeelsleden, die zich onheus behandeld voelen, hebben niet de kennis en de tijd om alles zelf uit te zoeken.

Met dit werk wil dhr Appels al deze lacunes opvullen. Het is een vraagbaak, waarin de lezer snel een beknop maar praktisch antwoord vindt op de kwestie waarmee hij worstelt. Ook wordt de lezer op weg geholpen om dat antwoord desgewenst verder te onderzoeken.

Door de originele indeling in vraag- en antwoordvorm geeft het  werk een snelle toegang tot relevante informatie. De onderwerpen worden namelijk besproken aan de hand van antwoorden op de veel gestelde vragen en raadgevingen ter voorkoming van vaak gemaakte fouten. Deze worden (chrono-)logisch geordend in functie van het arbeidsproces. Zo komen achtereenvolgens aan bod: Gebruikte termen; De spelers en het speelveld; De toegang tot de betrekkingen; Werken bij het bestuur; De beloning en de loopbaan van de personeelsleden; Verloven ; Het einde van de samenwerking.

 

De materie wordt ontsloten en toegelicht aan de hand van in totaal meer dan 1300 vragen.

Door de uitgebreide inhoudsopgave met de lijst van behandelde onderwerpen kan men gemakkelijk het gewenst antwoord of de nuttige raadgeving terugvinden.

De toegang wordt nog vergemakkelijkt door de indexen achteraan in dit boek, nl. één op trefwoorden en één op rechtsbronnen.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

voor de integrale inhoudstafel in pdf, zie onderaan

1. De gebruikte termen   

2. De spelers en het speelveld

2.1. Bijzondere situatie van de lokale besturen
2.2. Beginselen die de autonomie van lokale besturen beperken
2.2.1. Beginselen van de openbare dienst
2.2.2. Algemene rechtsbeginselen      
2.2.3. Beginselen van behoorlijk bestuur            
2.2.4. Beginselen van behoorlijk burgerschap    
2.3. Bronnen die de autonomie van een lokaal bestuur niet beperken            
2.4. Toepassingsgebied van de rechtspositieregelingsbesluiten      
2.4.1. Onderworpen besturen              
2.4.2. De rechtspositie van de benoemden         
2.4.3. De rechtspositie van de contractuelen      
2.5. Toezicht
         
2.5.1. De toezichthoudende overheid  
2.5.2. De bevoegdheden van de toezichthoudende overheid             
2.5.3. De toezichtprocedure voor de provincies, de APB’s, de gemeenten, de AGB’s, de OCMW’s en de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen              
2.5.4. De toezichtprocedure voor de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging               
2.5.5. Dwangtoezicht           
2.5.6. Interpretatieproblemen             
2.6. Openbaarheid van bestuur
           
2.6.1. Informatierecht van om het even wie      
2.6.2. Informatierecht van de raadsleden           
2.6.3. Informatierecht van de personeelsleden  
2.7. Opkomen voor zijn rechten          
2.7.1. Bevoegde instanties   
2.7.2. Klacht bij de toezichthoudende overheid  
2.7.3. Procedure voor de beroepsinstantie i.v.m. de evaluatie          
2.7.4. Procedure voor de Beroepscommissie voor tuchtzaken          
2.7.5. Procedure voor een arbeidsrechtbank       
2.7.6. Procedure voor de Raad van State            
2.7.7. Procedure tegen foute wetgeving             
2.8. Aandachtspunten bij het opstellen van de rechtspositieregeling              
2.8.1. Keuze i.v.m. de toegang tot de betrekkingen           
2.8.2. Keuzes i.v.m. de beloning en de loopbaan van het personeel 
2.8.3. Keuzes i.v.m. de begeleiding van de personeelsleden             
2.8.4. Keuzes i.v.m. de verloven          
2.8.5. Keuzes i.v.m. het einde van de rechtsverhouding    
2.8.6. Keuzes i.v.m. overgangsmaatregelen       
2.9. Varia              

3. De toegang tot de betrekkingen       
3.1. Algemeen      
3.1.1. De wijzen waarop een functie kan worden ingevuld               
3.1.2. De vacantverklaring    
3.1.3. De aanstellende overheid          
3.1.4. Het mandaatstelsel   
3.1.5. Studentenarbeid         
3.2. De personeelsformatie en het organogram
3.2.1. De personeelsformatie              
3.2.2. De topambtenaren     
3.2.3. Het organogram         
3.3. De aanwerving              
3.3.1. De aanstelling van de topambtenaar        
3.3.2. De voorwaarden         
3.3.3. De aanwervingsprocedure         
3.3.4. De wervingsreserve    
3.3.5. De arbeidsovereenkomst           
3.3.6. De proefperiode
3.3.7. De vaste benoeming  
3.4. De bevordering
             
3.4.1. Algemeen   
3.4.2. Bevorderingsvoorwaarden         
3.4.3. Bevorderingsprocedure              
3.4.4. De proeftijd in geval van bevordering       
3.4.5. De terugvalregeling in geval van bevordering          
3.4.6. De bevorderingsreserve             
3.5. De interne personeelsmobiliteit
  
3.5.1. Algemeen   
3.5.2. Voorwaarden voor de interne personeelsmobiliteit
3.5.3. De procedure inzake interne personeelsmobiliteit  
3.5.4. De proefperiode in geval van interne personeelsmobiliteit    
3.6. De ambtshalve herplaatsing        
3.6.1. Algemeen   
3.6.2. Voorwaarden voor de ambtshalve herplaatsing      
3.6.3. De procedure inzake ambtshalve herplaatsing        
3.6.4. De proefperiode in geval van ambtshalve herplaatsing          
3.7. De aanstelling vanuit disponibiliteit wegens ambtsopheffing  
3.8. De waarneming van een hogere functie     
3.8.1. De waarneming van de functie van topambtenaar of van adjunct-gemeentesecretaris      
3.8.2. De waarneming van een hogere functie andere dan deze van topambtenaar of van adjunct-gemeentesecretaris
3.9. Het opdrachthouderschap
            


4. Werken bij het bestuur         
4.1. Opdrachten voor de hoogste functies
          
4.1.1. De leidende ambtenaar             
4.1.2. De adjunct-gemeentesecretaris
4.1.3. De financieel beheerder
4.1.4. De overige leden van het managementteam           
4.2. Deontologie   
4.2.1. Algemene kwesties    
4.2.2. Bijzondere bepalingen voor topambtenaren            
4.2.3. Aansprakelijkheid van de personeelsleden               
4.2.4. Arbeidsrechtelijke verplichtingen van het bestuur   
4.3. De begeleiding van de personeelsleden
4.3.1. Disfunctioneren counteren         
4.3.2. Vorming
4.3.3. Ordemaatregelen       
4.3.4. Evaluatie     
4.3.5. Tucht           

5. De beloning en de loopbaan van de personeelsleden
5.1. De beloning
    
5.1.1. De anciënniteiten van het personeelslid   
5.1.2. De salarisschalen        
5.1.3. De inschaling              
5.1.4. De functionele loopbanen          
5.1.5. Anciënniteitsopbouw tijdens de loopbaan bij het bestuur       
5.2. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
                       
5.3. De betaling    

6. De verloven
      
6.1. De administratieve standen          
6.1.1. Algemeen    
6.1.2. Dienstactiviteit           
6.1.3. Disponibiliteit             
6.1.4. Non-activiteit              
6.1.5. Bijzondere situaties    
6.1.6. Overmacht  
6.1.7. Algemene kwesties i.v.m. de verloven      
6.2. Jaarlijkse vakantie en feestdagen
6.3. Afwezigheden i.v.m. arbeidsongeschiktheid               
6.3.1. Ziekteverlof 
6.3.2. Het ongeval van gemeen recht veroorzaakt door de schuld van een derde           
6.3.3. Arbeidsongeval           
6.3.4. Een beroepsziekte      
6.3.5. Het ziekteverlof tijdens de laatste weken van de zwangerschap           
6.3.6. Het profylactisch verlof voor het personeelslid dat zwanger is of borstvoeding geeft          
6.4. Afwezigheden wegens familiale redenen   
6.4.1. Omstandigheidsverlof
6.4.2. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 
6.4.3. Vaderschaps- of meeouderverlof              
6.4.4. Opvangverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof      
6.5. Afwezigheden wegens persoonlijke redenen
              
6.5.1. Verlof voor deeltijdse prestaties               
6.5.2. Onbetaald verlof          391
6.6. Disponibiliteit wegens ambtsopheffing       
6.7. Dienstvrijstellinge
n       


7. Het einde van de samenwerking      

7.1. Het einde van de publiekrechtelijke rechtsverhouding              
7.1.1. Redenen ter beëindigen van de publiekrechtelijke rechtsverhouding     
7.1.2. Ontslagbescherming ten voordele van benoemden 
7.1.3. Recht op werkloosheidsuitkering voor het benoemde personeelslid      
7.1.5. Eindverplichtingen van het bestuur           
7.2. Het einde van de contractuele rechtsverhouding       
7.2.1. Algemeen    
7.2.2. Oorzaken die een automatisch einde stellen aan de contractuele rechtsverhouding            
7.2.3. Onderling akkoord over het einde van de contractuele rechtsverhouding
7.2.4. Einde van de contractuele rechtsverhouding door opzegging  
7.2.5. Verdere verplichtingen van het bestuur    

Uitvoerige inhoudstafel        
Index op trefwoorden           
Index op rechtsbronnen

Mnemo

VRALOK

Taal

NL

ISBN

9782804452872

Aantal pagina's

670

Verschijningsdatum

maart 2013

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Walter Appels : Zaakvoerder Appels consult