Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht

Revue de Droit du Commerce International et des Transports / Journal for International Trade and Transport Law

Abonnement 2022 - 4 nummers per jaar
(Afzonderlijke nummers verkrijgbaar)

Frank Stevens

In voorraad
€ 245,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-smartphone
Gratis activatie op de app Larcier Journals
icon-gift
-30% op uw nieuwe abonnement t.e.m. 21/12/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Vraag vrijblijvend een proefnummer aan: h.verleyen@intersentia.be

Meer dan ooit worden goederen over de grenzen heen verkocht en vervoerd. Deze koopwaar en hun transportmiddelen zijn het voorwerp van talloze contracten en incidenten, welke op hun beurt weer aanleiding kunnen geven tot geschillen in één of meerdere jurisdicties. Ondanks de aanwezigheid van vele internationale verdragen en pogingen tot eenmaking van wetgeving kan de oplossing vaak van rechtsstelsel tot rechtsstelsel verschillen. De zakenman ervaart dit als een molensteen, voor de jurist is het een mijnenveld.

De jurist die actief is in het domein van de internationale handel en het transportgebeuren, beschikt weliswaar over wetboeken en handboeken. Deze volstaan niet altijd, want nieuwe problemen stellen  zich sneller dan verwacht en de rechtspraak volgt en evolueert aan een even hoog tempo.

Er is nood aan een medium dat kort op de bal speelt en snel bericht over nieuwe evoluties in de praktijk, recente markante rechtspraak,....

Het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht wil vier maal per jaar op inspirerende, heldere en kritische wijze informeren over belangrijke evoluties die zich voordoen in het transportrecht, de internationale koop-verkoop en haar financiering, het douanerecht en het verzekeringsrecht.

Het tijdschrift biedt u in ieder nummer minstens één Nederlands-, Frans, of Engelstalig doctrinestuk waarin een actueel juridisch onderwerp uit de internationale handel en/of het transportrecht op grondige, wetenschappelijke doch pragmatische wijze wordt behandeld.
Ieder artikel is vergezeld  van een Nederlands-, Frans- en Engelstalige abstract. Zo verschijnt bijvoorbeeld in het eerste nummer een bijdrage m.b.t. het toegang- en doorvaartrecht in de haven, en een Engelstalig artikel over huidige problematiek rond het al dan niet correct adverteren van vliegreizen door luchtvaartmaatschappijen.

Vanzelfsprekend besteedt het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht ruim aandacht aan de meest belangwekkende Belgische (Nederlandstalige en Franstalige) rechtspraak, en zo mogelijk ook aan arbitrale sententies. De cruciale passages uit de uitspraken worden in het tijdschrift  gepubliceerd en voorzien worden van een uitgebreide Nederlands-, Frans-, of Engelstalige commentaar.
Het besproken vonnis of arrest wordt steeds gekaderd in de Belgische rechtspraak en rechtsleer, en indien relevant, kritisch geplaatst in een bredere, internationale context. Ieder vonnis of arrest wordt voorzien van de nodige trefwoorden en korte samenvatting in de drie talen van het tijdschrift (Nederlands, Frans en Engels).

Het spreekt voor zich dat, naast de nationale rechtspraak ook de nodig aandacht gaat uit  naar recente evoluties in relevante buitenlandse rechtspraak. Naast een korte inhoudelijke duiding van het betrokken vonnis of arrest, wordt in iedere commentaar nagegaan of deze rechtspraak overeenstemt, dan wel afwijkt van de Belgische rechtspraak in kwestie.

De redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht bestaat uit een team van gedreven en enthousiaste academici en praktijkjuristen. Zij staan garant voor de kwaliteitsvolle invulling van het tijdschrift, en staan, eventueel samen met externe specialisten in het vakgebied, in voor het nalezen van de aangeleverde bijdragen.

De bijdragen in IHT zijn peer gereviewd. IHT is erkend als wetenschappelijk tijdschrift en aldus opgenomen met ranking 1 (peer review) in de lijst van tijdschriften die voldoen aan de criteria van het BOF-besluit, met name het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen (de VABB-SHW-lijst).

 

Uw abonnement start bij de verschijning van het eerste nummer van jaargang 2022. Dit nummer zal u automatisch worden toegestuurd zodra het beschikbaar is.

 

Sinds juni 2019 geeft het papieren abonnement u toegang tot het tijdschrift in de App Larcier Journals.

U heeft nog geen abonnement en u wil alleen de mobiele versie? Vraag een prijsofferte bij onze klantendienst via email orders@larcier.com. Uw abonnement geeft u dan toegang tot het tijdschrift in de app Larcier Journals. Dankzij deze mobiele toegang kunt u de meest recente nummers raadplegen die tijdens het lopende jaar en het jaar voorafgaand aan uw abonnement zijn gepubliceerd.

Heeft u een abonnement op Strada lex? Ontdek de voordelen van de optie Mobility.

Demandez un numéro d'essai : h.verleyen@intersentia.be

Plus que jamais, des marchandises sont vendues et transportées par-delà les frontières. Ces denrées et leurs moyens de transport font l’objet de nombreux contrats et incidents qui à leur tour peuvent entraîner des litiges dans une ou plusieurs juridictions. En dépit de la présence de nombreux traités internationaux et tentatives d’unification de la législation, la solution peut souvent varier d’un système juridique à l’autre. L’homme d’affaires ressent cela comme un véritable fardeau. Pour le juriste, c’est un champ de mines.

Le  juriste  qui est actif dans le domaine du commerce international et du transport dispose  certainement de tout un arsenal de codes et de manuels. Mais ceux-là ne suffisent pas toujours , car des nouveaux problèmes se posent plus rapidement qu’escompté, et la jurisprudence suit et évolue à un rythme tout aussi effréné.

On a donc besoin d’une publication qui comble ce vide dans le paysage juridique belge et qui informe rapidement des nouvelles évolutions dans la pratique, de le jurisprudence récente,…

La Revue de Droit  du Commerce  International et dse Transports  entend vous informer quatre fois par an de manière inspirante, claire et critique au sujet des principales évolutions en matière de droit du transport, des achats-ventes internationaux et de leur financement, du droit de douane et du droit des assurances.

Ce périodique vous livre dans chaque numéro au moins une doctrine en néerlandais, français ou anglais dans laquelle un thème juridique d’actualité dans le commerce international et/ou le droit du transport est traité de manière scientifique mais aussi pragmatique. Chaque article sera accompagné d’un abstract en néerlandais, français et anglais. Le premier numéro offre à titre d’exemple, une contribution relative au droit d’entrée et de passage dans les ports et un article en anglais sur l’actuelle problématique relative à la publicité correcte ou non des voyages en avion par les compagnies aériennes.

Il va de soi que la Revue de Droit du Commerce International et des Transports porte une attention particulière à la jurisprudence belge (francophone et néerlandophone) la plus intéressante, mais aussi dans la mesure du possible aux sentences arbitrales. Les passages cruciaux des jugements seront publiés dans la revue et abondamment commentés en néerlandais, français ou anglais. L’arrêt faisant l’objet de discussions sera toujours inscrit dans le cadre de la jurisprudence et de la doctrine belges, et pour autant que cela soit pertinent, placé de façon critique dans un contexte international plus vaste. Chaque jugement ou arrêt est accompagné de mots-clés et d’un résumé sommaire dans les trois langues de la revue, à savoir le néerlandais, le français et l’anglais.
Il est évident qu’en sus de la jurisprudence nationale, les évolutions récentes dans la jurisprudence étrangère pertinente sont également reprises dans la revue. Parallèlement à une brève désignation du contenu du jugement ou de l’arrêt en question, l’on examinera dans chaque commentaire si cette jurisprudence correspond ou s’écarte au contraire de la jurisprudence belge en question.

La rédaction de la Revue de Droit du Commerce International
et des Transports se compose d’une équipe de professeurs et de juristes praticiens passionnés et enthousiastes. Ils sont les garants de la qualité du contenu de la revue et assurent, éventuellement de concert avec des spécialistes externes de la profession, la relecture des articles fournis.

NOUVEAU

Depuis juin 2019, l’abonnement au format papier vous donne accès à la revue dans l’App Larcier Journals.

Vous n'êtes pas encore abonné et vous souhaitez uniquement la version mobile ? Abonnez-vous en remplissant ce formulaire. Votre abonnement vous donnera alors accès à la revue dans l’application Larcier Journals. Cet accès mobile vous permet de consulter les derniers numéros parus durant l’année en cours et l’année qui précède votre abonnement.

Vous êtes abonné à Strada lex ? Découvrez les avantages de l’option Mobility.

Lijst van alle medewerkers

Hoofdredacteur

 • Frank Stevens : docent Erasmus Universiteit Rotterdam, ere-advocaat

Kernredactie

 • Wouter Den Haerynck : Advocaat
 • Filip Melis : Advocaat
 • Dirk Noels : Advocaat bij de balie te Antwerpen, docent aan de Universiteit Antwerpen
 • Mia Wouters : Advocaat

Redactie

 • Sarah Botticelli : Advocaat
 • Björn Bullynck : Kamervoorzitter Hof van beroep Antwerpen
 • Vincent De Smet : Advocaat
 • Ralph De Wit : Advocaat balie Antwerpen, Hoofddocent Rechtsfaculteit VUB, gastprofessor departement TEW UA
 • Jan Haentjens : Bedrijfsjurist en docent Hogent
 • Eduard Somers : Emeritus Hoogleraar aan de Universiteit Gent, directeur van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, hoofddocent Universiteit Antwerpen
 • Emma Tamsin : Advocaat
 • Tom Van Achter : Advocaat
 • Philip Vanlommel : Advocaat
 • Klaas Willaert : Docent UGent

Mnemo

IHT.22

Taal

FR, NL

ISBN

9782807935259

Verschijningsdatum

april 2022

Uitvoering

Abonnement

2022/2

Doctrine (Het onderscheid “vervoer of expeditie”: een rechtsvergelijking tussen Nederlands en Belgisch recht) & Rechtspraak/jurisprudence/case law

€ 90,00

2022/1

Doctrine (Le transport d’animaux vivants; U-space in Europe: unmanned traffic of goods and persons in urban airspace) & Rechtspraak/jurisprudence/case law

€ 90,00
Search engine powered by ElasticSuite