Staat en gezondheidszorg

1ste editie 2015

Freek Louckx

In voorraad
€ 219,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Dit werk vormt de geschreven weerslag van het doctoraal proefschrift dat dr. Freek Louckx, referendaris bij het Hof van Cassatie en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, op 7 juli 2014 met succes verdedigde.

Het werk behandelt het verband tussen de Belgische Staat en het Belgische gezondheidszorgsysteem, vanuit een rechtswetenschappelijk perspectief. In de proloog van het werk zet de auteur zijn visie uiteen over de methode van rechtswetenschappelijk onderzoek, die het positivisme nieuw leven inblaast. De auteur demonstreert de effectiviteit van zijn methode door de manier waarop hij de gekozen thematiek behandelt, vertrekkende van de vraag welke actieve verplichtingen inzake de curatieve medische verzorging van zijn burgers, op de Belgisch Staat rusten krachtens het grondrecht op gezondheidszorg.

Doorheen het eerste deel het werk, ontwerpt de auteur als het ware een cataloog van alle positieve verplichtingen inzake gezondheidszorg die de Belgische Staat heeft, door in te zoomen op alle bepalingen uit (Universele en Europese) verdragen en de Belgische grondwet die het grondrecht op gezondheidszorg funderen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te inventariseren. De auteur systematiseert zijn bevindingen rond vier krachtlijnen van de statelijke zorgplicht, die hij blootlegt. Hij besteedt voorts ook uitgebreide aandacht aan het vraagstuk van de afdwingbaarheid van het grondrecht op gezondheidszorg, met inbegrip van de rol die het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in dat verband kan spelen.

In het tweede deel van zijn werk onderzoekt de auteur in welke mate en op welke wijze de Belgische Staat zich van zijn statelijke zorgplicht kwijt. In dat kader presenteert hij een uitgebreide en bijzonder originele analyse van de normering die vorm geeft aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de geneeskundige dienstverlening die de OCMW-Wet waarborgt. Toegespitst op de desbetreffende diensten, gaat de auteur grondig in op vraagstukken van gelijke behandeling en van administratieve en financiële organisatie. Ter evaluatie van de administratieve organisatie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de geneeskundige dienstverlening waarin de OCMW’s voorzien, herontwikkelt de auteur bovendien de juridische leer van de openbare dienst tot een functioneel en analytisch referentiekader. De auteur concludeert dit deel van zijn werk met gemotiveerde vaststellingen, waaruit blijkt dat de Belgische Staat ruim aan zijn zorgplicht voldoet, maar op sommige vlakken ook schromelijk in gebreke blijft.

In het derde en laatste deel van dit opus, legt de auteur het verband tussen de zorgplicht die het internationaal en grondwettelijk recht de Belgische Staat oplegt en de juridische organisatie van het Belgische gezondheidszorgsysteem die hij blootlegde. In dat kader wordt een grondig en kritisch overzicht gegeven van de internationaalrechtelijke mechanismen die voorzien in een toezicht op de naleving van de eerder ontlede verdragen en verrijkt de auteur het leerstuk inzake “standstill” met een verband naar het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Deze verzorgd uitgegeven monografie is opmerkelijk vlot geschreven in een relatief beperkt aantal pagina’s en is zo uitzonderlijk lees- en bruikbaar voor een juridisch werk van zijn inhoudelijk gewicht. Het werk verschaft een grondig en diepgaand inzicht in de verantwoordelijkheid die de Belgische Staat draagt én opneemt voor de curatieve medische zorg van zijn burgers. Bovendien vormt het een actueel naslagwerk voor elkeen die van ver of nabij te maken krijgt met vraagstukken inzake de afdwingbaarheid van sociale grondrechten, het juridisch regime van openbare diensten, de overheidsinterventie in het domein van de gezondheidszorg in het algemeen en de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging of de geneeskundige dienstverlening van de OCMW’s in het bijzonder: juristen actief in de non-profit of de overheidssector (mutualiteiten, instellingen van sociale zekerheid, OCMW’s en beleidsorganen), advocaten, magistraten én academici. Zoals een lid van de doctoraatsjury het uitdrukte, presenteert de auteur een diepgaand onderzoek dat zijn gelijke niet kent in de Belgische en Europese literatuur. Maar ook voor rechtspractici geldt dit werk als een onmisbaar instrument dat in de eigen boekenkast binnen bereik hoort te zijn.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkorte inhoud

Proloog – over het opzet, de afbakening en methodologie van dit werk

Deel I. De statelijke zorgplicht

 • I. Inleiding
 • II. De bronnen van het grondrecht op gezondheidszorg
 • III. De uit het grondrecht op gezondheidszorg voortvloeiende zorgplicht
 • IV. De (on)afdwingbaarheid van de zorgplicht
 • V. De formele dimensie van de zorgplicht

Deel II. De uitvoering van de statelijke zorgplicht

 • I. Inleiding
 • II. De wettelijke regelingen die het genot van gezondheidszorg garanderen
 • III. De garantie van de gelijkheid van behandeling en de uitbanning van discriminatie
 • IV. De administratieve organisatie van de gewaarborgde dienstverlening
 • V. De collectieve financiering van de gewaarborgde dienstverlening

Deel III. De schakel tussen de zorgplicht en haar uitvoering

 • I. De reflexwerking van de normen die de zorgplicht funderen.
 • II. De institutionalisering van het mechanisme

Eindbesluit – een op het positief recht gefundeerde theorie en kritiek
Epiloog – perspectieven voor verder onderzoek
Dankwoord
Bronnen

Lijst van alle medewerkers

Auteur

 • Freek Louckx : Referendaris Hof van Cassatie, professor Vrije Universiteit Brussel

Mnemo

STAGEZ

Taal

NL

ISBN

9782804476304

Aantal pagina's

406

Verschijningsdatum

oktober 2015

Uitvoering

Boek

Gewicht

880 g