Privacy - Onze algemeen beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Deel 1 – Algemene principes

Larcier Group (verder ‘wij‘), een businessunit van ELS Belgium nv, neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Larcier Group uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Larcier Group op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

Daarbij stelt Larcier Group zich tot doel om de wet- en regelgeving in verband met persoonsgegevens zoveel mogelijk na te leven.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ELS Belgium, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 436.181.878, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 - bus 6. Voor zover het gaat om de verwerking ‘klantenbeheer’ deelt Larcier Group de verantwoordelijkheid gezamenlijk met Indicator, eveneens een businessunit van ELS Belgium nv.

Voor alle vragen omtrent deze verklaring en het beleid op het vlak van gegevensverwerking kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen, kunnen wij u om vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Larcier Group gegevens?

Larcier Group verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich bij ons abonneert op een (papieren of elektronische) tijdschrift of een databank, wanneer u een boek of dossier bestelt, wanneer u zich inschrijft voor een seminarie of studiedag, wanneer u zich inschrijft op één van onze gratis nieuwsbrieven, wanneer u als auteur schrijft voor onze publicaties of opleidingen verzorgt of wanneer u op enig andere wijze met ons contact opneemt.

In bepaalde gevallen verwerkt Larcier Group ook gegevens die het verkrijgt van derde partijen, met de bedoeling u interessante aanbiedingen voor te stellen. In dat geval wordt u geïnformeerd over de bron waar wij de gegevens hebben bekomen. Gaat het om elektronische contactgegevens (e-mailadressen), vragen wij u waar nodig, zoals voor prospecten die geen enkele klantenrelatie met ons hebben, voorafgaandelijk toestemming om u commerciële of publicitaire berichten te versturen.

Voor zover Larcier Group het klantenbeheer gemeenschappelijk voert met Indicator, worden de gegevens van klanten door beide uitgeverijen verwerkt en tussen hen uitgewisseld, in het bijzonder om aldus de bestaande abonnementen te kunnen synchroniseren.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Larcier Group?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, alsook de gegevens over uw abonnementen, bestellingen, inschrijvingen of andere contacten.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Bij een bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt, waarover u meer informatie kunt vinden in ons beleid inzake cookies.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Larcier Group gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze abonnementenadministratie, het klantenbeheer, het leveren van de producten of diensten die u aanvraagt of bestelt, de opleidingen waarvoor u zich inschrijft en/of het beheer van de relatie met u als auteur of opleider. Ze worden ook gebruikt voor de promotie van andere producten en diensten van Larcier Group en/of Indicator zoals promotionele aanbiedingen. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt om met u te kunnen communiceren als belanghebbende in andere relaties.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verzameling en verwerking van gegevens door Larcier Group?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw abonnement, bestelling en/of inschrijving. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en van informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
De verwerking kan ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons bezorgt, met name als u een prospect bent die wij commerciële of publicitaire berichten willen versturen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden door Larcier Group en, waar toepasselijk, gezamenlijk met Indicator, hoofdzakelijk intern verwerkt. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden die voor ons de gegevens verwerken, de zogenaamde verwerkers. Dan is het mogelijk dat uw gegevens aan deze verwerkers bezorgd worden, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van Larcier Group, in voorkomend geval samen met Indicator. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. In dat geval gaan wij na of aan alle voorwaarden daartoe is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Unie) of internationale organisaties. Als dat gebeurt, bijvoorbeeld in het kader van de opslag van gegevens, zorgen wij ervoor dat de doorgifte gebeurt naar derde landen die een adequaat beschermingsniveau bieden dan wel dat er aan de doorgifte passende waarborgen verbonden zijn of dat een van de afwijkingen die de regelgeving voorziet, zoals de uitvoering van de contractuele relatie, van toepassing is. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Hoelang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij met u een contractuele relatie, als klant, abonnee, leverancier, auteur of opleider hebben. Ook na afloop van die relatie blijven wij uw gegevens bewaren, gedurende de verjaringstermijn, dit is de periode waarin wij aangesproken kunnen worden voor de uitvoering van deze relatie. Deze bedraagt in beginsel tien jaar.

Gegevens van prospecten verwerken wij zolang de betrokkene niet aangeeft dat hij of zij uitgeschreven wil worden of dat zijn of haar gegevens niet meer gebruikt mogen worden voor doeleinden van direct marketing.

Uw rechten

De regelgeving kent u meerdere rechten toe.
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Larcier Group en/of Indicator voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van Larcier Group en/of Indicator, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt daarbij aangeven of uw verzet betrekking heeft op Larcier Group of Indicator dan wel op beide uitgeverijen.
U kunt steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze klantenservice, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens meegedeeld worden aan iemand die daar geen recht op heeft.
In de mate dat de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten. U moet er dan wel rekening mee houden dat uw verzet ertoe leidt dat wij u niet langer op dezelfde manier kunnen bedienen. Bovendien gaan wij na of onze belangen niet zwaarder doorwegen, in welk geval de verwerking verdergezet wordt.
Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming, zoals bij het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor direct marketing doeleinden, kunt u deze altijd intrekken, via de mogelijkheid tot uitschrijving die u geboden wordt of via een specifieke communicatie daartoe aan onze klantenservice.

Beveiligingsmaatregelen

Larcier Group neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beveiligen. Daarbij richten wij ons op de normen die in onze activiteitensector gebruikelijk toegepast worden.

Wijzigingen

Larcier Group behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers gemeld worden.

Deel 2 –Principes voor online producten of tools in verband met de Verwerking van persoonsgegevens

ELS Belgium biedt het product/de tool aan zodat de gebruiker deze kan gebruiken voor het omschreven doeleinde. Daarbij verwerkt ELS Belgium in 2 omstandigheden persoonsgegevens.

  • Vooreerst verwerkt ELS Belgium de gegevens van de natuurlijke personen die, als gebruiker of als contactpersoon dan wel vertegenwoordiger van een gebruiker, inloggen en het product of de tool gebruiken. In dat geval treedt ELS Belgium op als verwerkingsverantwoordelijke, op basis van de contractuele relatie met de gebruiker.
  • Daarnaast worden er door het product of de tool ook persoonsgegevens verwerkt die de gebruiker invoert. Deze gegevens worden door ELS Belgium verwerkt als verwerker. Dit houdt in dat ELS Belgium deze gegevens enkel verwerkt in opdracht en ten behoeve van de gebruikers, voor het doel waarvoor het product of de tool ter beschikking wordt gesteld, die als enige verantwoordelijk blijven voor de verwerking van die gegevens. ELS Belgium stelt de nodige technische infrastructuur ter beschikking die de gebruiker toelaat de gegevens te verwerken en te bewaren. 

Als verwerker neemt ELS Belgium de verplichtingen op zich die door de regelgeving, met name Verordening (EU) 2013/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en afgekort als AVG) worden opgelegd. Dat houdt in

  • dat de gegevens door ELS Belgium enkel worden verwerkt op basis van de instructies van de gebruiker
  • dat de medewerkers van ELS Belgium die, om technische redenen verbonden met onderhoud, toegang moeten hebben tot het product of de tool, zich ertoe verbonden hebben om de gegevens waar ze in dat kader desgevallend toegang toe hebben, vertrouwelijk te behandelen
  • dat ELS Belgium alle nodige maatregelen neemt om het product of de tool voldoende en passend te beveiligen
  • dat ELS Belgium, als het beslist beroep te doen op een andere verwerker, ervoor zal zorgen dat die andere verwerker een passend beschermingsniveau waarborgt en die andere verwerker aan gelijkaardige verbintenissen te onderwerpen
  • dat ELS Belgium de gebruiker zoveel als mogelijk bijstand zal verlenen bij het nakomen van diens eigen verplichtingen inzake beveiliging
  • dat ELS Belgium de gebruiker zoveel als mogelijk bijstand zal verlenen bij het beantwoorden van verzoeken die natuurlijke personen van wie de gebruiker gegevens verwerkt, indient
  • dat ELS Belgium de gebruiker, bij beëindiging van het gebruik van het product of de tool, zal toelaten om de gegevens die hij in het product of de tool heeft ingevoerd, terug te nemen of ervoor te zorgen dat, op verzoek, die gegevens worden gewist
  • dat ELS Belgium de gebruiker zoveel als mogelijk de informatie ter beschikking zal stellen die nodig is om aan diens verplichtingen ingevolge de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te komen en om audits over het gebruik van het product of de tool toe te laten.

Voor vragen over de manier waarop ELS Belgium persoonsgegevens verwerkt, kan steeds contact worden opgenomen via privacy@larcier.com. De gebruikers of hun contactpersonen of vertegenwoordigers die hun rechten willen uitoefenen, kunnen dat doen via mail op hetzelfde adres. Wie meer informatie wil over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen of het niet eens is met de manier waarop ELS Belgium zijn of haar persoonsgegevens verwerkt, kan altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - contact@apd-gba.be – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).