Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken

Nieuwe bijgewerkte editie 2015

2de editie 2015

Christophe Desmet+, Francis Desterbeck, Erwin Francis +

€ 101,00

Beschrijving

In 2008 verscheen in de reeks Larcier Themawetboeken een eerste Codex ‘Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken’, waarin voor het eerst de voornaamste bronteksten inzake strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring werden samengebracht.
In 2010 volgde een nieuwe uitgave, waarin het aantal bronteksten nog merkelijk werd uitgebreid, inzonderheid in het domein van de bijzondere wetgeving.

Al spoedig bleek de noodzaak te bestaan aan enige commentaar. Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken is immers een erg technische materie waarbij  commentaar onmisbaar is. Daarenboven is in de rechtsleer een discussie aan de gang over de aard en draagwijdte van bepaalde vormen van beslag en verbeurdverklaring, zoals het beslag op grond van de Wet Dierenwelzijn en de verbeurdverklaring met toewijzing aan de burgerlijke partij. Enige duiding bij deze punten van discussie wordt in de praktijk als zeer wenselijk beschouwd. Aan dit alles wordt door deze nieuwe uitgave tegemoet gekomen.

Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

Dit becommentarieerd wetboek bundelt de nationale en supranationale wet- en regelgeving (m.i.v. circulaires) in verband met beslag en verbeurdverklaring in strafzaken. Zowel de nationale als internationale aspecten worden behandeld.  

Alle relevante domeinen komen aan bod : Dieren; Douane en accijnzen; Drugs; Economisch strafrecht; Financieel strafrecht; Huisjesmelkerij; ICT-strafrecht; Intellectuele eigendom; Kansspelen; Medisch strafrecht; Mensenhandel- en smokkel; Milieustrafrecht; Openbare dronkenschap; Sociaal strafrecht; Sport; Springstoffen; Subsidiefraude; Transportstrafrecht; Verkeersstrafrecht; Voedselveiligheid; Wapens; Witwassen en heling; Zedenmisdrijven; Zeevisserij

Een groot deel van de opgenomen wetteksten is voorzien van uitgebreide (doorgaans artikelsgewijze) commentaar, m.n. pertinente rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor interpretatie en toepassing in de praktijk. 

 

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Mnemo

KLDUIBVEPUB.B15

Taal

NL

ISBN

9782804481537

Aantal pagina's

652

Verschijningsdatum

augustus 2015

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Christophe Desmet+ : Substituut-procureur des Konings te Leuven
  • Francis Desterbeck : Eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent
  • Erwin Francis : Raadsheer in het Hof van Cassatie
  • Eric Van Dooren : Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
  • Jan Van Droogbroeck : Jurist bij COIV
  • Steven Vandromme : eerste substituut-procureur des Konings Antwerpen, navorser Uantwerpen