De overheid als belastingplichtige

1ste editie 2017

Manuela Vervoort

In voorraad
€ 134,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Meest omvattende en diepgaande naslagwerk over de fiscale behandeling van de overheid:

Dit boek biedt een grondig inzicht in het overheidsoptreden en de bijhorende fiscale behandeling. Bovendien toont het aan dat de huidige fiscale behandeling niet alleen oeverloos complex is maar tevens op diverse vlakken strijdig is met het meerlagige neutraliteitsbeginsel zoals dat in dit boek ontwikkeld is. Op basis van buitenlands recht en staatssteunrecht worden daarom alternatieven voor de huidige fiscale behandeling aangereikt die wel met dat beginsel sporen.

Unieke verbinding tussen het fiscaal neutraliteitsbeginsel, de bijzondere rol van de overheid en de fiscale behandeling:

Dit boek, dat een herwerking vormt van het proefschrift dat Manuela Vervoort op 11 april 2016 met verve verdedigde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KULeuven, komt niet enkel tegemoet aan de nood tot meer diepgaande inzichten in de fiscale behandeling van de overheid maar biedt tevens een nieuwe duidelijke grondslag aan voor die behandeling: een meerlagig neutraliteitsbeginsel, dat de rode draad of liever een fundamenteel beginsel vormt waartegen de fiscale behandeling van de overheid wordt afgewogen 

Die combinatie maakt dit boek tot een uniek naslagwerk dat met een ongeziene diepgang en grondigheid de fiscale behandeling van de overheid uiteenzet. 

De centrale probleemstelling luidt: moeten overheden en overheidslichamen belastingplichtig zijn in het licht van het fiscale neutraliteitsbeginsel? Om deze vraag te beantwoorden maakt de auteur  eerst een grondige rechtstheoretische analyse van het neutraliteitsbeginsel. Zij komt tot het besluit dat fiscale neutraliteit een meergelaagd beginsel is dat als richtsnoer kan dienen bij het uitwerken en beoordelen van de fiscaaljuridische positie van de overheid.

De structuur  van het proefschrift is logisch en grondig uitgewerkt: deel I behandelt het begrippenapparaat en het rechtstheoretisch kader; deel II gaat op kritische wijze in op de huidige situatie en in het derde deel wordt gezocht naar een alternatief. Bij deze laatste zoektocht spelen de ervaringen uit het buitenland en de  Europeesrechtelijke staatssteunregeling een prominente rol.

De auteur gaat met veel gevoel voor precisie in op de verschillende  deelaspecten van de fiscale behandeling van de overheid (s.l.) als belastingplichtige.
Ze houdt daarbij zeer trouw de centrale onderzoeksvraag en de daarvan afgeleide bijkomende onderzoeksvragen als richtlijnen voor de bespreking in het achterhoofd. Het boek bevat hierdoor een indrukwekkende schat aan informatie. Hoewel het werk in belangrijke mate een noodzakelijke beschrijving geeft van de feitelijke situatie (zie deel II), komt de auteur in het laatste deel (III) tot het verwoorden van uitgesproken eigen stellingen en aanbevelingen.  Het beschrijvend deel is noodzakelijk want het geeft goed weer hoe ondoorzichtig en bijzonder complex de huidige situatie is. Het is tenslotte bijzonder knap hoe de  auteur erin slaagt in haar analyse alle relevante categorieën belastingen te behandelen: BTW, inkomstenbelastingen, registratiebelastingen, enz. tot en met de regionale en lokale belastingen.
Dit alles maakt dat het boek niet enkel vanuit rechtstheoretisch oogpunt belangrijk is, maar ook voor de praktijk zeer nuttig kan zijn.

+++

Abonnementspromotie


Bij intekening op de reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

INHOUDSOPGAVE

TEN GELEIDE: OVER DIT BOEK
Een woord van dank
Doelstellingen en relevatie van dit boek
Plan van behandeling van dit boek

DEEL I. THEORETISCH KADER EN BEGRIPPENAPPARAAT
A. HET FISCALE NEUTRALITEITSBEGINSEL
Algemene beschouwingen
Hoofdstuk 1. fiscale neutraliteit als economisch criterium
Hoofdstuk 2. fiscale neutraliteit als bijzonder gelijkheidsbeginsel
Hoofdstuk 3. horizontale werking van het neutraliteitsbeginsel
Hoofdstuk 4. verticale werking van het neutraliteitsbeginsel
Hoofdstuk 5. andere (fiscale) neutraliteitsbeginselen
Hoofdstuk 6. een afgewogen en meerlagig neutraliteitsbeginsel als rode draad
B. OVERHEID, OVERHEIDSLICHAMEN EN OVERHEIDSTAKEN, FUNCTIONEEL GERELATIVEERD
Algemene beschouwingen
Hoofdstuk 1. van openbare dienst naar universele dienst
Hoofdstuk 2. verzelfstandiging
Hoofdstuk 3. impact van Europees recht: overheidsopdrachten, transparantie en statistiek
Hoofdstuk 4. conclusie en methodische gevolgen

DEEL II. KRITISCHE ANALYSE VAN WAT IS
A. INTERNATIONAAL EN COMMUNAUTAIR NIVEAU
Hoofdstuk 1. communautair niveau en positieve integratie: het geharmoniseerde btw-model
Hoofdstuk 2: internationaal niveau
Hoofdstuk 3. conclusie van het internationale en communautaire luik
B. BELGIË
Algemene beschouwingen
Hoofdstuk 1. het geharmoniseerde model geïmplementeerd: btw
Hoofdstuk 2: andere niet-geharmoniseerde belastingen
Hoofdstuk 3. conclusie van het Belgische luik

DEEL III: NAAR EEN ALTERNATIEF
A. DE LANDSGRENZEN VOORBIJ
Hoofdstuk 1. Nederland
Hoofdstuk 2. Frankrijk
Hoofdstuk 3. nieuw zeeland
Hoofdstuk 4. conclusie van het rechtsvergelijkend fiscaal luik

B. HET FISCAAL RECHT VOORBIJ: STAATSSTEUN
Algemeen: staatssteun gekaderd in het mededingingsrecht
Hoofdstuk 1. materieelrechtelijke aspecten van staatssteun
Hoofdstuk 2. procedurele aspecten van staatssteun
Hoofdstuk 3. fiscale gunstmaatregelen ten behoeve van de publieke sector: een greep uit beschikkings- en beslissingspraktijk en jurisprudentie
Hoofdstuk 4. conclusie van het staatssteunluik: ontspringen overheden de staatssteundans?

ALGEMENE CONCLUSIE: NAAR EEN MEER EENDUIDIGE VRIJSTELLING VOOR NIET-COMMERCIËLE TAKEN IN EEN MEERGELAAGD FISCAAL KADER?
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN TERUGKOPPELING NAAR DE ONDERZOEKSVRAGEN
Bevindingen uit Deel I: Theoretisch kader en begrippenapparaat
Bevindingen uit Deel II: Kritische analyse van wat is
Bevindingen uit Deel III: Naar een alternatief
Meer algemene aanvullende bevindingen
VOORSTELLEN VOOR BELEID EN RECHT
Algemeen
Handreiking inzake de belastingplicht van overheden

OVERZICHT VAN VERMELDE JURISPRUDENTIE

BIBLIOGRAFIE

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Manuela Vervoort : diensthoofd/beleidsadviseur van de Dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving, van het Vlaamse Departement Financiën en Begroting.

Mnemo

OVEBEL

Taal

NL

ISBN

9782804494858

Aantal pagina's

886

Verschijningsdatum

september 2017

Naam van de collectie

Grondslagen van het Fiscaal Recht - Fondements du droit fiscal

Uitvoering

Boek

Gewicht

1386 g