De nieuwe uitdagingen voor de onderneming/ l'entreprise face à ses nouveaux défis

Jaarboek Dag van de bedrijfsjurist 2019 - Annuaire Journée du juriste d'entreprise 2019

1ste editie 2019

Brahim Bénichou, Hakim Boularbah, Ihsan Karatas +

In voorraad
€ 98,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

De dertigste Dag van de bedrijfsjurist brengt weerom een mooie schare van deskundige sprekers samen die ons op de hoogte brengen van de nieuwste wetgeving. Met het Wetboek van economisch recht werd een duidelijk juridisch kader gecreëerd voor ondernemingen. Daarbij werden tal van nieuwe verplichtingen opgelegd waaraan ondernemingen zullen moeten voldoen. We hebben enkele domeinen geselecteerd waarin de vernieuwing belangrijk is en die de bedrijfsjurist in zijn praktijk zal tegenkomen.

De wet van 15 april 2018 heeft de handelaar vervangen door de onderneming. De onderneming wordt veel ruimer gedefinieerd en omvat alle marktspelers ongeacht of ze een winst- of belangeloos doel hebben. Het toepassingsgebied van deze regels is niet altijd gelijklopend. Het is dan ook nuttig om hiervan een duidelijk beeld te geven.

De Belgische mededingingswetgeving werd ook gewijzigd, en hoewel de belangrijkste bepalingen ongewijzigd zijn gebleven, is het nuttig om de aangebrachte wijzigingen in kaart te brengen.

De onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B relaties en misbruik van economische afhankelijkheid komen ook aan bod. Een reglementering die uit de consumentenwetgeving stamt en nu ook speelt tussen ondernemers.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de nieuwe aansprakelijkheden in hoofde van bestuurders. Daarin komt zowel de civielrechtelijke, als de administratiefrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid aan het licht. Het sanctiearsenaal breidt uit en de toepassing ervan heeft een steeds grotere impact. Wat is de interferentie van de verschillende sanctieregimes en dreigt dit niet uit te hand te lopen? Hoe kijkt de verzekeraar hiertegen aan?

Het belang van de consumentenbescherming van de kleine en middelgrote ondernemingen, wordt aangekaart, waarbij we ingaan op de bepalingen tot bescherming van de consumenten die deze ondernemingen moeten naleven.

Diversiteit is een modewoord, dat veel ondernemingen ertoe aanzet om hun governance en hun cultuur in vraag te stellen. We gaan nader in op de wijze hoe wordt omgegaan met religieuze kentekens.

Het zijn één voor één belangwekkende bijdragen die de bedrijfsjurist in zijn dagdagelijkse praktijk van nut zijn. Zoals de vorige werken beoogt het Instituut zijn leden het juridisch kader en een werkbaar instrument te bezorgen om ze toe te laten hun beroep op correcte en efficiënte wijze uit te oefenen.

++

La trentième journée du juriste d'entreprise réunit à nouveau un beau panel de conférenciers experts qui parcourront les actualités en matière de législation. Le Code de droit économique a créé un cadre juridique plus clair pour les entreprises. De nombreuses nouvelles obligations ont été imposées aux entreprises, qui devront s'y conformer. Nous avons sélectionné un certain nombre de domaines dans lesquels l'innovation est importante et que le juriste d'entreprise rencontrera dans sa pratique.

La loi du 15 avril 2018 a remplacé le commerçant par l’entreprise. La définition de l'entreprise est beaucoup plus large et englobe tous les acteurs du marché, qu'ils aient un but lucratif ou non. La portée de ces règles n'est pas toujours la même. Il est donc utile d'en donner une image claire.

Le droit belge de la concurrence a également été modifié et, bien que les dispositions les plus importantes soient restées inchangées, il est utile de faire le point sur les modifications qui ont été apportées.

Les clauses illégales et les pratiques commerciales déloyales dans les relations B2B ainsi que l'abus de dépendance économique sont également illustrés. Un règlement qui découle de la législation en matière de consommation et qui joue maintenant aussi entre entrepreneurs.

L'attention est ensuite portée sur les nouveaux engagements des administrateurs. Cela permettra de faire la lumière sur la responsabilité civile, administrative et pénale. L’arsenal des sanctions est en expansion et son application a un impact croissant. Comment ces différents régimes de sanctions interfèrent-ils ? Y a-t-il un risque que ceci dégénère ? Quel est le point de vue de l'assureur ?

L'importance de la protection des consommateurs des petites et moyennes entreprises est développé, en abordant les dispositions relatives à la protection des consommateurs que ces entreprises doivent respecter.

La diversité est en vogue et incite de nombreuses entreprises à remettre en question leur gouvernance et leur culture. Nous examinons de plus près la manière dont les signes distinctifs religieux sont traités.

Chaque contribution à cet ouvrage est digne d’intérêt et servira indéniablement de référence aux juristes d’entreprise dans leur travail au quotidien. A l’instar des travaux précédents, l'Institut vise à fournir à ses membres un cadre juridique et un outil pratique pour leur permettre d'exercer leur profession de manière correcte et efficace.

Korte inhoud

Vision et mission de l’institut des juristes d’entreprise
Auteurs
Préface
L’entreprise face au Code de droit économique : encore une occasion manquée
De Belgische Mededingingswet anno 2019 : enkele aandachtspunten voor de bedrijfsjurist
Onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktparktijken in B2B-contracten
Bestuurdersaansprakelijkheid in het licht van het WVV en het WER
Strafbaarheid van leidinggevenden: mag de lat wat hoger?
Les sanctions administratives
Het belang van consumentenbescherming voor KMO’s
Multiculturaliteit in de onderneming: de casus van religieuze kentekens

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Brahim Bénichou : Advocaat NautaDutilh
  • Hakim Boularbah : Advocaat Loyens & Loeff
  • Ihsan Karatas : Advocaat Philippe & Partners
  • Denis Philippe
  • Reinhard Steennot : Hoofddocent Universiteit Gent, Consumer Law Institute en Financial Law Institute
  • Nicolas Thirion : Professor Rechten, Politieke Wetenschappen en Criminologie Université de Liège
  • Hans Van Bavel : Advocaat Stibbe
  • Yves Van Gerven : Directeur juridische zaken Belgische Mededingingsautoriteit
  • Jogchum Vrielink : Hoofddocent Discrimination law, law & religion and legal theory Université Saint-Louis – Bruxelles
  • Jarich Werbrouck : Wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Gent, Consumer Law Institute en Financial Law Institute

Mnemo

JAARBE19

Taal

FR, NL

ISBN

9782807917781

Aantal pagina's

252

Verschijningsdatum

november 2019

Naam van de collectie

Tendensen in het bedrijfsleven / Le droit des affaires en évolution

Uitvoering

Boek

Gewicht

407 g
Search engine powered by ElasticSuite